top of page
  • รูปภาพนักเขียนอาร์ท อภิเชษฐ์

ประเทศอื่นคุ้มครองเงินฝากกี่บาท

จะออมเงินในธนาคารไทยต้องปรับตัวใหม่ เพราะตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2564 "สถาบันคุ้มครองเงินฝาก" ประกาศลดวงเงิน "คุ้มครองเงินฝาก" ตามกฎหมายคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน แล้วประเทศอื่นๆ ล่ะ?

อเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไทย คุ้มครองเงินฝากกันเท่าไหร่ เก็บออมเงินอย่างไรดี

  • อเมริกา คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 250,000 $ (ประมาณ 8,357,500 บาท) ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

  • สหราชอาณาจักร คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 85,000 £ (ประมาณ 3,942,080 บาท) ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

  • สิงคโปร์ คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 75,000 S$ (ประมาณ 1,848,560 บาท) ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

  • เกาหลีใต้ คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 50,000,000 KRW (ประมาณ 1,457,416 บาท) ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

  • ไทย คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน


แล้วเราควรต้องวางแผนฝากเงินอย่างไรดี?

สำหรับคนที่มีเงินฝากไม่ถึง 1,000,000 บาท

ไม่มีอะไรน่ากังวล สบายใจไปครับ

 

สำหรับคนที่มีเงินฝากเกิน 1,000,000 บาท

มีหลายวิธีรับมือนะครับ เช่น

  • กระจายเงินฝากไปหลายธนาคาร ธนาคารละไม่เกิน 1,000,000 บาท

  • ฝากเงินกับธนาคารออมสินเกิน 1,000,000 บาทได้ เพราะธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จึงคุ้มครองเงินฝาก 100% เต็ม

  • ศึกษาสินค้าทางการเงินประเภทอื่น ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนดี และปลอดภัย เช่นประกันสะสมทรัพย์ กองทุนรวมความเสี่ยงต่ำ

วางแผนการเงินดีๆ ให้เงินทำงาน แล้วออกไปใช้ชีวิตกันครับ

 

References:

https://www.usbank.com/bank-accounts/fdic-deposit-insurance-coverage.html

https://www.raisin.co.uk/deposit-protection/

https://www.kdic.or.kr/english/coverage.do

https://www.sdic.org.sg/อภิเชษฐ์ ทองหาญ ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันสุขภาพ AIA

อาร์ท อภิเชษฐ์ ทองหาญ


ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

เลขที่ทะเบียน 103286

ตัวแทนประกันชีวิต

เลขที่ทะเบียน 5901083822


ให้เงินทำงาน.com

bottom of page