Doctor Holding Patient's Hand
 ประกันสุขภาพ 
แม้แต่แพทย์ชื่อดังระดับโลก
ก็บอกไม่ได้ว่าเราจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่

ประกันสุขภาพ เป็นการซื้อความสบายใจ

หากเจ็บป่วยวันไหน

เจอกับค่ารักษาพยาบาลมากเท่าไหร่

ก็ยังสบายใจว่าทั้งครอบครัวจะไม่เดือดร้อน

ประกันสุขภาพ แบบแยกรายจ่าย
กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ประกันสุขภาพ AIA ตัวแทนประกัน เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน AIA

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

 
ประกันสุขภาพ แบบแยกรายจ่าย
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ประกันสุขภาพ OPD ผู้ป่วยนอก เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน
 
ประกันสุขภาพ ตัวแทนประกัน AIA เชียงใหม่ OPD

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย
หากเจอโรคร้ายแรงที่ระบุ
ความคุ้มครองเพิ่ม x 2
ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย เชียงใหม่ AIA ตัวแทนประกัน
ประกันสุขภาพ ตัวแทนประกัน AIA OPD ผู้ป่วยนอก
หากเจอโรคร้ายแรงที่ระบุ
คุ้มครองต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่ม x 2

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์

ประกันสุขภาพ AIA เหมาจ่าย โรคร้ายแรง เชียงใหม่
 
ประกันสุขภาพ VIP ทั่วโลก
คุ้มครองปีละ 60 - 120 ล้านบาท
 
ประกันสุขภาพ ทั่วโลก Infinite Care Medix
AIA Infinite Care ประกันสุขภาพ เหมาจ่าย ทั่วโลก Medix
AIA Infinite Care ประกันสุขภาพ เชียงใหม่ ตัวแทนประกัน Medix

เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วางแผนการเงิน ลงทุน ประกัน ออมเงิน เกษียณ

สอบถาม + ซื้อประกันออนไลน์